Datum: 18 november 2015
Tijd: 20.00 uur (vanaf 19.30 uur welkom)
Plaats: Clubgebouw de Greb, Groeneveldselaan

Ieder lid wordt voor deze vergadering van harte uitgenodigd. Deze ALV wordt met nadruk onder uw aandacht gebracht, omdat na deze ALV er mogelijk geen bestuur meer is.

Zie ook de recente nieuwsbrief en de informatie op deze website.

Wij rekenen op uw komst en bijdrage. Bestuur V.S.C de Greb.

AGENDA:

zonder bestuur
  Lege bestuurstafel...; nee toch..?!?!
 1. Opening, welkom en presentie.
 2. Vaststellen Agenda.
 3. Mededelingen bestuur. Het bestuur deelt mede, dat zij in deze vergadering aftreedt en zich niet herkiesbaar stelt. Onze ijsmeester, Hubert Schartman, blijft graag ijsmeester.
 4. Notulen ALV 13-11-2014. Deze notulen staan ook op onze site: www.degreb.nl
 5. Ingekomen stukken.
 6. Financieel Jaarverslag.
 7. Verslag Kascommissie.
 8. Goedkeuring Jaarrekening. Verlenen decharge aan penningmeester.
 9. Terugblik 2014-2015: Algemeen, Schaatsperiode 2014-2015 en Skeelerperiode 2015
 10. Aftreden huidige bestuursleden. Nieuwe bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 24 uur voor deze ALV aanmelden.
 11. Nieuw bestuur installeren ?  Anders  agendapunt 12
 12. Toelichting: Hoe nu verder zonder bestuur. De huidige voorzitter zal deze ALV voorzitten tot de sluiting.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.